OKULUMUZ

DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi Dersi, öğrencilerin kendilerini iyi şekilde ifade edebilmeleri, paylaşma, yardımlaşma ve ortak düşüncelerin somutlaşması ile psiko-motor öğelerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Fiziksel yorgunluğa rağmen disiplinli olma, sistemli ve saygın davranma, başarma ve zevk alma duygu ve davranışlarını kazandırmayı amaçlar.

Bu ders; öğrencilerin kas, iskelet, kol, bacak, dolaşım ve solunum sistemlerinin çalışmalarını geliştirmek için fiziksel aktiviteler öğretilerek yaptırılır. Ayrıca düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırılır.

DEMOKRATİK POLİSLİK VE İNSAN HAKLARI

Dönem sonunda bu dersi bitiren öğrenciler:

 • Demokrasi ve polis ilişkisinin temel özelliklerini bilir.
 • Demokratik polisliğin temel ilkelerini bilir.
 • Özgürlük, güvenlik ve polislik ilişkisini demokratik açıdan yorumlayabilir.
 • Demokrasi ve insan haklan ilişkisinin temel niteliklerini bilir.
 • Polisin insan haklarını koruma görevlerini bilir.
 • Demokratik bir toplumda polis-siyaset ilişkisinin nasıl olması gerektiğini bilir.

 

DEVLETİN İDARİ YAPISI

Dönem sonunda bu dersi bitiren öğrenciler:

 • Devlet kavramının anlamını ve devletin ne olduğunu bilir.
 • Türkiye'de devletin tarihi gelişimini bilir.
 • Devletle ilgili kavramları, ilkeleri, özellikleri, teşkilatı, işleyişi ve kurumlan öğrenir ve anlatabilir.
 • Devletin idari teşkilatlanmasını bilir.
 • Merkezden yönetim ile yerinden yönetim kuruluşların özelliklerini ve farklarını bilir.
 • Türkiye'nin genel idari yapısını öğrenir.

 

MESLEKİ YAZIŞMA

Resmi Yazının kuralları ve özellikleri hakkında bilgi verilmektedir.

 

POLİS MÜDAHALE YÖNTEM ve TEKNİKLERİ

Polis Müdahale Yöntem ve Teknikleri Dersinde ilk olarak polisin orantılı güç kullanma, zor kullanma ve silah kullanma yetkisi çerçevesinde kendisine yetki veren kanunların öğretilmesi, polis amir ve memurlarının vatandaşla, suçlu ve zanlı ile karşılaştıklarındaki hal ve hareketlerinden, suçluların merkeze davet edilmesi, zor kullanarak taşınması, taşıma esnasında meydana gelebilecek sorunlara müdahale, gerekli durumlarda kelepçelenmesi ve aranmasının ne şekilde yapıldığını öğretir. Asayişe müessir sopalı, bıçaklı ve silahlı eylemlerdeki risk düzeyleri ve alacağı pozisyonlar ile müdahale teknikleri öğretilir. Toplumsal olaylarda kullanılacak olan cop ve spreyin kapsamı ile kullanma şekilleri uygulamalı olarak gösterilir. Araç durdurma, kontrol ve kapan atma eğitiminin yanında kapalı alan uygulamaları konularına değinilmektedir.

 

 

SİLAH VE ATIŞ BİLGİSİ
 

Silah Mevzuatı, Emniyet Kuralları, Hayatta Kalma Taktikleri, Tabanca Mekaniği, Atışa Etki Eden Faktörler ve atış pratikleri

TEMEL HUKUK

Toplumsal hayat ve kurallar, hukukun temel kavramları, hukukun ne olduğu ve nasıl olması gerektiği, Kanunların uygulanması, Türk Yargı teşkilatlanması

TRAFİK GÜVENLİĞİ

Trafik güvenliği ve trafik denetimi

Trafik denetiminde takip edilecek yöntem ve esaslar

Trafik kuralları ve denetimi

Trafik düzenleme hizmetleri

Trafik kazası genel bilgiler ve temel kavramlar trafik kazalarında sorumluluk kavramı

Kaza ihbarlarının değerlendirilmesi, kaza öncesi ve sonrası yapılması gereken iş ve işlemler.

Trafik kazalarında inceleme ve araştırma

Meydana geliş türlerine göre kazalar kaza yerinin kayıt altına alınması

POLİS MEVZUATI

Dönem sonunda bu dersi bitiren öğrenciler:

 • Polis Mevzuatı ilgili mesleğin gereği olan yasal düzenlemeleri öğrenir.
 • Polis Mevzuatı ile ilgili ihtiyaç duyabileceği konuları nerede ve nasıl bulup araştıracağına dair anahtar kavramları öğrenir.
 • Kamu düzeninin korunması ve adaletin tesisi hususunda polisin yerinin, rol ve görevlerinin neler olduğunu bilir.
 • Ceza Muhakemesi'tim. mesleği ile ilgili ilkelerini, işleyişini, polisin bizzat özel dikkat göstermesi gereken insan hakları ve özgürlükleri'ni bilir.
 • Adliye Teşkilatı ve yapısı ile polisin bu teşkilat ile olan ilişkisini bilir.
 • İçinde çalıştığı Emniyet Teşkilatı'nm kurumsal tarih, yapı ve kültürünü bilir.
 • Çocuk Ceza Adaleti Sistemi'nin işleyişi ile özel ilkelerini bilir.
 • Polis disiplin mevzuatını, disiplin suçları ile yaptırımlarını ve disiplin soruşturması usulünü öğrenir.

 

POLİS-HALK İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM

Dönem sonunda:

 • Polis-halk ilişkilerinin mevcut durumu ve öneminin öğrenilmesi.
 • Polis-halk ilişkilerinin gelişmesinin polisin başarısına sağlayacağı katkıların öğrenilmesi.
 • Polisin hitap tarzındaki yanlışlıkların tespit edilip, doğru hitap tarzının tartışılarak ortaya çıkartılması.
 • İletişim kavramının öğrenilmesi ve doğru iletişim kurmanın polis açısından neden önemli olduğunun tartışılması.
 • İmaj kavramının ve polisin yaşadığı imaj kavramının tartışılması.
 • Devlet protokolünün ve genel protokol kurallarının öğrenilmesi.

POLİSLİKTE VAKA ÇALIŞMALARI

Türk Emniyet Teşkilatının idari yapısı, polis mevzuatı, polisin adli/idari görevleri, polisin yetkileri ve polislik uygulamaları teorik eğitimin yanı sıra, konusunda yetişmiş uzman personel desteği ile güncel polislik uygulamalarının tatbiki olarak eğitimi sağlanarak; Polis Teşkilatının temel polislik uygulamalarının öğretilmesi sağlanacaktır.

 

SOSYAL PSİKOLOJİ VE TOPLUMSAL OLAYLAR KİTLE YÖNETİMİ

Dersin amaçları/hedefleri:

• Birey (ego), kitle, kalabalık ve toplum kavramlarının öğretilmesi

• Yukarıdaki her bir kavramın öğrenciler tarafından kolaylıkla ayırt edilebilmesinin sağlanması

• Kitle psikolojisi yaklaşımlarının öğretilmesi

• Değişim kavramının sosyolojik bakış açısıyla öğretilmesi (değişim, devrim ve evrim kavramlarının öğretilmesi)

• Toplumsal hareket ve kolektif eylem kavramları arasındaki farkın öğretilmesi

• Klasik (işçi hareketleri) ve modern sosyal hareketlerin (feminizm, çevre hareketleri, hayvan hakları, küreselleşme karşıtı hareketler) tanıtılması

• Kitlesel olaylara polisiye müdahalenin esaslarının öğretilmesi

• Anayasa'nın 34. Maddesi ve 2911 sayılı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde kamu dizeni ile demokratik haklar arasındaki dengenin gözetilmesi