OKULUMUZ

DERS İÇERİKLERİ

HUKUKA GİRİŞ


Dersin içeriği, hukuk kurallarının önemli nitelikleri ve hukukun kaynakları, hukuk kurallarının ayırımı, çağdaş hukuk sistemleri, yaptırım ve çeşitleri, kamu hukuku, özel hukuk dalları ve alt ayrımları, hukukun çeşitli açılardan uygulanması, hak, hak sahipliği ve ehliyet kavramları, sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi, Türk hukuk sistemi, yargı örgütü ve fonksiyonu gibi hukuka ilişkin genel temel altyapıyı oluşturabilecek kavram ve konulardan hazırlanmıştır.

 

 

CEZA VE MUHAKEME HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI-I


Ceza hukuku, kanunlarda suç olarak tanımlanan hukuka aykırı insan davranışlarını (fiil) ve bunların karşılığında uygulanacak yaptırımları inceleyen hukuk dalıdır. İşlenen bir suç neticesinde bozulan kamu düzenin yeniden tesisi amacıyla hapis cezası ve adli para cezası gibi somut nitelikte yaptırımlar uygulaması nedeniyle kişi özgürlüğüne en çok müdahale eden hukuk dalıdır. Bu durumun bir sonucu olarak, ceza hukuku yalnızca Devletin yetkili kıldığı adli makamlar tarafından özellikle soruşturma aşamasında kolluk birimlerinden de destek alınarak otoritenin sağlanması ve sürdürülmesi bakımından kullanılan en etkili hukuki araçtır.

 

 

İNSAN HAKLARI


Kamu Hukuku çalışma alanı kapsamında bir yönüyle hukuk, diğer yönüyle Siyaset Bilimi ve Sosyoloji alanlarındaki konuları içeren İnsan Hakları dersi; insanın, birey ve vatandaş olarak sahip olduğu hakları, bu hakların tanınması, korunması, geliştirilmesi ve ihlal edildiğinde adaletli bir telafi-tazmin yolu sağlanması doğrultusunda devlet ve iktidar yapılanmalarını incelemeyi ve araştırmayı önceler. Bu minvalde ulusal ve uluslararası hukuk normları ve bunları üreten uluslararası örgütler ile birlikler tanıtılarak, ilgili yargı organları ve işleyiş mekanizmaları hakkında bilgi verilir. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi aynı zamanda vatandaşlık- yurttaşlık bilincini de gerektirdiğinden, demokrasi ve demokratik kültür gelişimi de ders kapsamında yer almaktadır.

 

 

ANAYASAL DÜZEN  ve İDARİ YAPI


Anayasal Düzen ve İdari yapı dersi Türkiye’de Devlet teşkilatının ve Devlet idari düzeninin genel yapısı, işleyişi, yasama, yürütme ve yargı organlarının genel özellikleri ve fonksiyonlarını ele almaktadır. Ayrıca ders idare hukukuna ilişkin idarenin işlemleri, eylemleri, idari sözleşmeler, idarenin yönetsel faaliyetleri ve idari yargılamaya ilişkin konuları kapsamaktadır.

 

 

MESLEKİ YAZIŞMA


Mesleki Yazışma bilgisi dersinde; öncelikle resmi yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin ilgili mevzuattaki düzenlemeler ile mesleki yazışmanın kavramsal çerçevesi incelenecek, müteakiben gerek fiziksel ortamda gerekse elektronik ortamda belgenin hazırlanma, imzalanma, iletilme ve saklanma süreçleri irdelenecektir. Akabinde Resmi yazıda şekil ve bölüm kuralları, başlık bölümü, ilgi bölümü, metin bölümü, imza bölümü, ek bölümü, dağıtım bölümü, gizlilik ve ivedilik dereceleri, evrakın zarflanması, gönderilmesi ve muhafazası (arşivleme dosyalama) ele alınacaktır. Dersimizin son kısmında ise tekit yazıları, resmi yazılarda aslına uygunluk onayı resmi evrak ayıklama imha kuralları, mesleki rapor ve tutanak düzenlenmesine ilişkin genel bilgiler, dilekçe ve bilgi edinme hakkı prosedürü ve Emniyet Teşkilatında kullanılan defterler hakkında genel bilgiler aktarılacaktır.

 

 

SİLAH VE ATIŞ BİLGİSİ


Silah, polisin görevini ifa ederken yanından ayırmaması ve gerektiğin de etkin bir şekilde kullanması gereken en önemli teçhizatıdır. Görevlinin silah kullanmasını gerektiren şartlar oluştuğunda kendisinin ya da başkalarının can güvenliği tehlikeye girmiştir ya da girmek üzeredir. Bu yüzden kolluğun görevde kullanacağı silahları en üst düzeyde güvenli bir şekilde mevzuata hâkim olarak kullanma becerisine ve bilgisine sahip olması elzemdir. Bu noktada polis eğitiminde silah bilgisi ve atış dersi önemli bir yer tutmaktadır.

 

 

BEDEN EĞİTİMİ


Beden Eğitimi Dersi, öğrencilerin kendilerini iyi şekilde ifade edebilmeleri, paylaşma, yardımlaşma ve ortak düşüncelerin somutlaşması ile psiko-motor öğelerinin geliştirilmesine yardımcı olur. Fiziksel yorgunluğa rağmen disiplinli olma, sistemli ve saygın davranma, başarma ve zevk alma duygu ve davranışlarını kazandırmayı amaçlar.
Bu ders; öğrencilerin kas, iskelet, kol, bacak, dolaşım ve solunum sistemlerinin çalışmalarını geliştirmek için fiziksel aktiviteler öğretilerek yaptırılır. Ayrıca düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırılır. Eşli hareketler ve benzeri çalışmalarla öğrencilerin kendine güveni, hayal gücünü, kuvvetini, hareketliliğini, koordinasyonunu ve kazanma hırsını, kendinden güçlüyü ve başarılı olanı takdir etmeyi öğrenir. Polisin çeşitli şekillerde dizilme ve sıraya geçme, verilen komutlara uyma ve çabuk karar verebilme, gruplara uyum sağlamayı öğrenir.

 

 

POLİS MÜDAHALE YÖNTEM ve TEKNİKLERİ


Müdahale Yöntem ve Teknikleri Dersinde ilk olarak polisin orantılı güç kullanma, zor kullanma ve silah kullanma yetkisi çerçevesinde kendisine yetki veren kanunların öğretilmesi, polis amir ve memurlarının vatandaşla, suçlu ve zanlı ile karşılaştıklarındaki hal ve hareketlerinden, suçluların merkeze davet edilmesi, zor kullanarak taşınması, taşıma esnasında meydana gelebilecek sorunlara müdahale, gerekli durumlarda kelepçelenmesi ve aranmasının ne şekilde yapıldığını öğretir. Asayişe müessir sopalı, bıçaklı ve silahlı eylemlerdeki risk düzeyleri ve alacağı pozisyonlar ile müdahale teknikleri öğretilir. Toplumsal olaylarda kullanılacak olan cop ve spreyin kapsamı ile kullanma şekilleri uygulamalı olarak gösterilir. Araç durdurma, kontrol ve kapan atma eğitiminin yanında kapalı alan uygulamaları konularına değinilmektedir.

 

 

CEZA VE MUHAKEME HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI-II


Dersin içeriği; ceza hukuku ile ceza muhakemesi hukukuna ilişkin temel kavramlar ile hâkim olan ilkeler, suçun unsurları ile özel görünüş biçimleri, yaptırım türleri, ceza muhakemesinin süjeleri, soruşturma ve kovuşturma aşamalarının özellikleri ile evreleri ve kanun yollarının neler olduğudur.

 

 

DEMOKRATİK POLİSLİK


Demokratik polislik, özellikle 1990’lı yıllarda üzerinde çokça düşünülen, 2000’li yıllardan itibaren de çeşitli projelerle uygulamaya geçirilen popüler bir konu olmuştur. Oysaki demokratik polislik, proje bazlı bir uygulama olmaktan öte bir polislik felsefesini; bir kavram olmaktan öte bir dönüşüm ve reform sürecini barındırmaktadır. Demokratik polislik dersi, polis adayları açısından iki temel önem taşımaktadır. Birincisi, polis tarafından yerine getirilen hizmetlerde demokratik kültürün içselleştirilmesine katkı sunması ve dolayısıyla devlet toplum ilişkilerine getireceği fayda; ikincisi ise demokratik polislik yaklaşımının polislik mesleğinde yaygın bir felsefe haline gelmesiyle insan hakları ihlallerinin önüne geçilerek hukukun üstünlüğü ve eşitlik prensiplerinin polislik faaliyetlerine yansıması.

 

 

POLİS MESLEK HUKUKU


Polis Meslek Hukuku dersi ile ilgili mevzuata hâkim olup, PVSK ve ETK kanun maddelerinin vermiş olduğu yetkiler ve sorumluluklar öğrenilir. Belirtilen iki kanundan kaynağını alan görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını hangi disiplin kuralları çerçevesinde yerine getireceğini öğrenir. Emniyet Teşkilatının kurumsal yapısına hâkim olur. Ayrıca polisin adli ve idari görev alanlarını bilir.

 

 

POLİSLİKTE HALKLA İLİŞKİLER VE İLETİŞİM


Halkla ilişkiler; hedef kitleye verilecek mesajların doğru ve anlaşılabilir olarak iletilmesi, kamuoyu desteğinin sağlanması, insanların toplumsal hayatın her alanında etkin ve sağlıklı bir iletişim kurmaları için sahip olmaları gereken bir takım niteliklere sahip olmaları ve bunu davranışlarında da uygulamalarını kapsayan önemli bir konudur. Bu ders, kolluk görevini yerine getiren polislerin gerek çalışma arkadaşları gerekse de vatandaşlarla olan ilişkilerinde dikkat etmeleri gereken tutum, davranış ve iletişim konularını kapsamaktadır.

 

 

TOPLUMSAL OLAYLAR VE KİTLE PSİKOLOJİSİ


Ders, toplumsal hareketleri değişim ve dönüşüm kavramları çerçevesinde ele alır. Değişim ve dönüşüm taleplerinin dile getirilişi sırasında kitlelerin içerisinde bulundukları psikolojik durumları kuramsal ve pratik açıdan inceler.

 

 

TRAFİK GÜVENLİĞİ VE YÖNETİMİ


Karayolu Trafik Güvenliği Yönetimi dersi, Günümüzde yol kullanıcıları, trafik denetimleri, trafik mevzuatı ve ulaşım teknolojilerinde yaşanan değişimleri, trafik ve trafik güvenliği konularındaki gelişmeleri ortaya koyarken karayolu trafik güvenliğine yönelik çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi ve çalışmaları içermektedir. Bu çerçevede ders, öncelikle karayolu trafik güvenliğine yönelik temel kavramları ve konularını ele almaktadır. Ayrıca, trafik kazalarının önlenmesine yönelik geliştirilen uygulamalar, sosyal kampanyaları, psiko-sosyal faktörler ve trafik eğitimlerinde yaşanan değişimi incelemektedir. Son olarak, küreselleşen dünyada trafik kültürüne ilişkin çalışmaların önemi teorik düzeyde incelenmektedir.

 

 

UYGULAMALI POLİSLİK


Uygulamalı Polislik eğitiminde öğrencilerin almış oldukları teorik eğitimlerde (polis mevzuatı, polisin adli / idari görevleri, polisin yetkileri, polis müdahale yöntemleri vb.) öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri amacıyla uzman personel desteğiyle ortaya konulan güncel olaylara uygun hazırlanan senaryolarda rol alarak davranış becerilerini geliştirmek. Gerçek hayattaki olaylara başarılı bir şekilde karşılık verebilmeleri için teknik ve taktiklerin öğretilerek Polis Teşkilatının temel polislik uygulamalarının öğretilmesi sağlamaktır.